IPL omlazení pleti

IPL omlazení pleti

Intenzivní pulsní světlo, zkráceně IPL, je nová moderní účinná technologie, která využívá blahodárného působení určitého světelného záření na kůži a podkoží. Ošetření je vysoce účinné, nedochází k porušení kůže. Výborných omlazovacích výsledků se dosahuje v kombinaci s radiofrekvencí.

FOTOREJUVENACE

Omlazení pleti, neboli žehlička na tvář, krk i dekolt. Při ošetření dochází k okamžitému smrštění makromolekuly kolagenu v hlubší struktuře kůže v důsledku toho se kolagenní vlákna napnou a následně se začnou vytvářet nový kvalitnější kolagen a elastin. Kůže se zpevní, vrásky se vyhladí o 40-60%. Touto metodou se dále odstraní či zesvětlí pigmentace, stařecké skvrny a jemné červené žilky, stáhnou se póry asi o 60%. Konečný výsledek vidíme cca po 21 dnech. Celkově pleť omládne a tento stav vydrží minimálně 2roky. Terapie se skládá ze 3 až 8 ošetření (v závislosti na věku a stavu pokožky) jednou za měsíc. Doporučujeme pro ženy i muže po 30roku, při předčasných vráskách je možné i dříve.

Doporučujeme ošetření provádět nejdříve jednou za měsíc (2-4 ošetření dle potřeby).
Následné udržovací ošetření opakovat jednou za 3-6 měsíců.

ODSTRANĚNÍ AKNÉ

Při ošetření dojde k tepelnému zničení bakterií akné a silně se podpoří hojení. Po této kúře se pleť vyhladí a zjemní se i jizvičky, které akné doprovázely. Výsledky jsou viditelné hned po prvním ošetření, ale pro trvalejší efekt je potřeba terapii opakovat, je doporučeno 1krát týdně po dobu 4- 6 týdnů. Tímto ošetřením se ale neodstraní příčina akné, ale pouze následek. Je proto nutné o pleť i nadále odborně pečovat.

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH SKVRN

Vysoká účinnost se dosahuje zvláště u tmavých skvrn. Výborné výsledky již po prvním ošetření. Ihned po ošetření může pigmentová skvrna výrazně ztmavnout. Na ošetřovaném místě se vytvoří jemné stroupky, vypadají jako zvýrazněná pigmentace a samy se během 1-2 týdnů postupně sloupnou. Stroupky neodstraňovat!!! Mohlo by dojít k slabé jizvičce, která by se časem znormalizovala. Tento typ ošetření se neprovádí v letním období. Nikdy nesmí být ošetřována mateřská znaménka. Obvykle se provádí 2 – 4 ošetření. Nejdříve po 4 týdnech.

ODSTRANĚNÍ jizev a strií 

Při ošetření dochází k hloubkové regeneraci pokožky. Nelze zaručit úplné zmizení jizvy, ale lze dosáhnout velmi uspokojivých výsledků. jak u mladých, tak u starých jizev a strií. Ošetření se provádí jednou za měsíc. Počet ošetření 3 – 5, nejdříve po 4 týdnech. Při ošetření dochází k regeneraci pleti zevnitř na povrch, vytváří se nová kolagenová vlákna a zpevnění kůže. Všechny typy jizev reagují dobře na tento typ ošetření.

ODSTRANĚNÍ ROZŠÍŘENÝCH ŽILEK

V žilkách vlivem tepla dojde ke smrštění kolagenových vláken v cévní stěně, žilka odumírá a během 7 – 10 dnů se vstřebá. Počet ošetření závisí na velikosti plochy a hustoty žilek. Ošetření se provádí jednou za 4 týdny. Celkem cca 2 -4 ošetření. Počet ošetření závisí na velikosti plochy a hustoty žilek, ošetření každé 4 týdny . Může nastat jemné začervenání, otok ojediněle puchýřek. Žilka ze začátku může vypadat plasticky, nebo ztmavnout, po obvodu zčervenat. Během 24 – 48 hod. jemně ztmavne, Někdy může vzniknout stroupek, který se během 2 – 3 dní odloupne. Stroupek neodstraňovat!!! Po prvním ošetření není výsledek výrazný, po druhém a dalším je výsledek hodně znatelný.

JAK PROBÍHÁ OŠETŘENÍ IPL?

Ošetření provádí odborně vyškolený personál. Oči klienta jsou chráněny ochrannými brýlemi. Na ošetřované místo je nanesen speciální gel, který je nutný k přenosu světla a k ochlazování ošetřované oblasti. Optický aplikátor se přitlačí na ošetřované místo a vystřelí světelný záblesk. V té chvíli klient pocítí mírné štípnutí, teplo. Po ošetření se dostaví pocit mírného pálení.
PO OŠETŘENÍ mohou nastat reakce kůže: lehké zčervenání, jemný otok pórů, skvrnky, pocit lehkého pálení, jako po spálení od sluníčka – tento pocit přetrvává 2 – 24 hod. výjimečně až 72 hod. U hyperpigmentace jemné stroupky.

JAK PEČOVAT A STARAT SE O POKOŽKU PO OŠETŘENÍ IPL?

• chraňte ošetřená místa alespoň dva týdny po výkonu před opalováním a soláriem, v létě používejte alespoň krém s 50 faktor
• 1 týden se nekoupejte v horké lázni, nenavštěvujte saunu, po koupeli netřete kůži
• ošetřená místa neškrábejte!!! Nepoužívejte peeling, lufu. Pokožka je citlivá a je riziko průniku bakterií.
• Na ošetřená místa můžete použít kosmetiku po ošetření IPL, zklidní pokožku a zabrání, nebo alespoň zmírní reakce na kůži
• Podrážděné místa můžete chladit – dojde ke zklidnění.

IPL skin rejuvenation

Intense pulsed light, abbreviated IPL, is a new modern effective technology that uses the beneficial effect of certain light radiation on the skin and subcutaneous tissue. The treatment is highly effective, there is no damage to the skin. Excellent rejuvenating results are achieved in combination with radio frequency.

PHOTOREJUVENATION

Skin rejuvenation, or an iron for the face, neck and décolleté. During the treatment, the collagen macromolecule in the deeper structure of the skin shrinks immediately, as a result, the collagen fibers are stretched and, subsequently, new, higher quality collagen and elastin begin to be created. The skin becomes firmer, wrinkles are smoothed by 40-60%. This method further removes or lightens pigmentation, age spots and fine red veins, shrinking pores by about 60%. We see the final result after about 21 days. Overall, the skin will be rejuvenated and this state will last for at least 2 years. Therapy consists of 3 to 8 treatments (depending on age and skin condition) once a month. We recommend it for women and men over 30, with premature wrinkles it is possible even earlier.

We recommend to perform the treatment at least once a month (2-4 treatments as needed).
Subsequent maintenance treatment should be repeated once every 3-6 months.

 

REMOVAL OF ACNE

During the treatment, acne bacteria will be thermally destroyed and healing will be strongly promoted. After this treatment, the skin will be smoothed and the scars that accompanied the acne will be softened. The results are visible immediately after the first treatment, but for a more permanent effect, the therapy needs to be repeated, it is recommended once a week for 4-6 weeks. However, this treatment does not remove the cause of acne, but only the effect. It is therefore necessary to continue to take professional care of the skin.

REMOVAL OF PIGMENT STAINS

High efficiency is achieved especially with dark spots. Excellent results already after the first treatment. Immediately after treatment, the pigmented spot may darken significantly. Fine crusts form on the treated area, they look like highlighted pigmentation and gradually peel off on their own within 1-2 weeks. Do not remove the husks!!! There could be a faint scar that would normalize over time. This type of treatment is not carried out in the summer. Birthmarks must never be treated. Usually 2-4 treatments are performed. After 4 weeks at the earliest.

REMOVAL of scars and stretch marks

During the treatment, the skin is deeply regenerated. The complete disappearance of the scar cannot be guaranteed, but very satisfactory results can be achieved. both in young and old scars and stretch marks. The treatment is performed once a month. Number of treatments 3 – 5, first after 4 weeks. During the treatment, the skin is regenerated from the inside to the surface, new collagen fibers are created and the skin is strengthened. All types of scars respond well to this type of treatment.

REMOVAL OF VARIOUS VEINS

In the veins, due to heat, the collagen fibers in the vessel wall shrink, the vein dies and is absorbed within 7-10 days. The number of treatments depends on the size of the area and the density of the veins. The treatment is carried out once every 4 weeks. A total of approx. 2-4 treatments. The number of treatments depends on the size of the area and the density of the veins, treatments every 4 weeks. Mild redness, swelling and rare blisters may occur. The vein may initially look plastic, or darken, turn red around the perimeter. Within 24 – 48 hours it darkens slightly. Sometimes a crust may form, which peels off within 2 – 3 days. Do not remove the husk!!! After the first treatment, the result is not noticeable, after the second and subsequent ones, the result is very noticeable.

 

HOW DOES THE IPL TREATMENT WORK?

The treatment is performed by professionally trained personnel. The client’s eyes are protected by protective glasses. A special gel is applied to the treated area, which is necessary to transmit light and to cool the treated area. The optical applicator is pressed against the treated area and fires a light flash. At that moment, the client will feel a slight pinch, warmth. After the treatment, a slight burning sensation occurs.
AFTER THE TREATMENT, skin reactions may occur: slight redness, slight swelling of the pores, spots, a slight burning sensation, as after a sunburn – this feeling lasts 2-24 hours, exceptionally up to 72 hours.

HOW TO TAKE CARE OF THE SKIN AFTER IPL TREATMENT?

• protect the treated areas from sunbathing and solarium for at least two weeks after the procedure, in the summer use at least a cream with a 50 factor
• Do not bathe in a hot bath, do not visit a sauna, do not rub your skin after a bath for 1 week
• do not scratch the treated areas!!! Do not use peeling, loofah. The skin is sensitive and there is a risk of bacterial penetration.
• You can use cosmetics on the treated areas after the IPL treatment, they will calm the skin and prevent or at least reduce skin reactions
• You can cool the irritated areas – it will calm down