Archives

Intense pulsed light (IPL)

Kindly be aware that pricing details are exclusively accessible in the Czech version of this document. If you are browsing the site on a mobile device, you can locate the English version of the text below. For information regarding prices, kindly consult the price list available in the Czech version. We appreciate your understanding! 🙂

IPL (intenzivní pulzní světlo) je nová moderní účinná technologie, která je vyvinuta právě k profesionální fotoepilaci. Přístroje IPL jsou s velkým úspěchem využívány jak v lékařských ordinacích, tak i v kosmetických salonech. Ošetření je vysoce účinné, nedochází k porušení kůže.

 

Používáme přístroj Anthélia francouzské společnosti Eurofeedback. Eurofeedback, francouzský výrobce systému pulzního světla, má v oblasti fotoepilace v Evropě a na celém světě dlouholeté zkušenosti, a v oblasti IPL je světovou špičkou. Mimo jiné je držitelem 17 celosvětových patentů v oblasti IPL. Úzká spolupráce s předními centry a důkladná školení uživatelů zaručují kompetentní poradenství a dlouhodobé úspěšné výsledky.

JAKÉ JSOU S TÍMTO PŘÍSTROJEM ZKUŠENOSTI?

Wellness Atrium využívá přístroj IPL Anthélia francouzské společnosti Eurofeedback. IPL Anthélia byl vyvinut ve Francii a tam je také vyráběn. Garantuje 100% trvalé odstranění chloupků tmavých, světlých i šedivých (na rozdíl od ostatních IPL a i laserů) v anagenní, neboli růstové fázi, které je ověřeno v mnoha lékařských ordinacích celého světa a dále lékařskými studiemi (pokud máte zájem, můžete si je vyžádat i u obsluhy přístroje).

IPL FOTOEPILACE – trvalá redukce nežádoucích chloupků. Přístrojem Athelia dokážeme odstranit všechny typy chloupků, světlé i šedivé. Klasickou fotoepilací totiž není možné odstranit zcela nepigmentované, bílé chloupky ale pro IPL Anthélia toto omezení neplatí, takže se klienti nemusí bát zklamání, ale dočkají se trvalého a stoprocentního odstranění nežádoucích chloupků! Při ošetření se využívá účinek krátkodobého intenzivního tepelného šoku. Světelný paprsek zachytí melanin (barvivo v chloupcích) a po chloupku se přenese do vlasového folikulu, který tímto způsobem atrofuje. Vzhledem k tomu, že růst chloupku prochází několika stádii, je nutné fotoepilace opakovat až 6krát po měsíčním intervalu.

 

JAK PROBÍHÁ OŠETŘENÍ IPL?

Ošetření provádí odborně vyškolený personál. Oči klienta jsou chráněny ochrannými brýlemi. Na ošetřované místo je nanesen speciální gel, který je nutný k přenosu světla a k ochlazování ošetřované oblasti. Optický aplikátor se přitlačí na ošetřované místo a vystřelí světelný záblesk. V té chvíli klient pocítí mírné štípnutí, teplo. Po ošetření ošetřujeme pokožku hydratačním a zklidňujícím sprejem Aloe Vera.

 

CO SE STANE PO OŠETŘENÍ IPL – EPILACI?

Chloupky na ošetřeném místě vypadají až po několika dnech, když už zničený prostor vlasových pochev, které se nacházejí asi 1 až 5 milimetrů pod kůží, nenabízí oporu. Na ošetřeném místě nicméně dorůstají další chloupky, které se nacházejí nejprve v telogenní klidové fázi (třetí fázi růstového cyklu chlupu těsně před vypadnutím) a teprve poté postupně přecházejí do anagenní růstové fáze.

 

DO JAKÉ MÍRY JE REDUKCE OCHLUPENÍ TRVALÁ?

Po dobře provedeném ošetření přístrojem Anthelia® by se mělo odstranit až 100 % chloupků. Ošetřením tímto přístrojem jsou chloupky proto opravdu trvale odstraněny, protože byly zničeny kmenové buňky kořínků, z nichž už nemohou vyrůstat žádné chloupky. To lze dokázat z histologického hlediska (v průřezu kůží). Máme k dispozici kontrolované vědecké studie pro dobu následného sledování v délce několika let. Garantujeme 100% výsledky.

 

 

The English version of this document is located below. Additionally, for enticing deals and promotions, explore our Termino reservation system page. We refresh it monthly, ensuring there’s always something novel to uncover. Thank you for choosing us! 🙂

IPL (intense pulsed light) is a new, modern, effective technology that was developed specifically for professional photo epilation. IPL devices are used with great success both in medical offices and beauty salons. The treatment is highly effective, there is no damage to the skin.


We use the Anthélia device of the French company Eurofeedback. Eurofeedback, a French pulse light system manufacturer, has many years of experience in photo epilation in Europe and around the world and is a world leader in IPL. Among other things, he holds 17 worldwide patents in the field of IPL. Close cooperation with leading centers and thorough user training guarantee competent advice and long-term successful results.


WHAT IS YOUR EXPERIENCE WITH THIS DEVICE?


Wellness Atrium uses the IPL Anthélia device of the French company Eurofeedback. IPL Anthélia was developed and manufactured in France. It guarantees 100% permanent removal of dark, light, and gray hairs (unlike other IPL and even lasers) in the anagen, or growth phase, which is verified in many medical offices around the world and further by medical studies (if you are interested, you can also request them from device operator).


IPL PHOTOEPILATION – permanent reduction of unwanted hair. With the Athelia device, we can remove all types of hair, light and gray. With classic photo epilation, it is not possible to remove completely unpigmented, white hairs, but this limitation does not apply to IPL Anthélia, so clients do not have to worry about disappointment, but they can expect permanent and 100% removal of unwanted hairs! The treatment uses the effect of a short-term intense thermal shock. The light beam captures the melanin (pigment in the hair) and is transferred along the hair to the hair follicle, which atrophies in this way. Since hair growth goes through several stages, it is necessary to repeat photo epilation up to 6 times after a monthly interval.

 

HOW DOES THE IPL TREATMENT WORK?


The treatment is performed by professionally trained personnel. The client’s eyes are protected by protective glasses. A special gel is applied to the treated area, which is necessary to transmit light and cool the treated area. The optical applicator is pressed against the treated area and fires a light flash. At that moment, the client will feel a slight pinch and warmth. After the treatment, we treat the skin with a moisturizing and soothing Aloe Vera spray.

 

WHAT HAPPENS AFTER THE IPL – EPILATION TREATMENT?

The hairs on the treated area only appear after a few days, when the destroyed space of the hair sheaths, which are located about 1 to 5 millimeters under the skin, no longer offers support. However, additional hairs grow in the treated area, which is first in the telogen resting phase (the third phase of the hair growth cycle just before shedding) and only then gradually transitions into the anagen growth phase.


HOW PERMANENT IS HAIR REDUCTION?


After a well-executed treatment with the Anthelia® device, up to 100% of the hair should be removed. By treating with this device, the hairs are really permanently removed, because the stem cells of the roots have been destroyed, from which no more hairs can grow. This can be proven from a histological point of view (in a cross-section of the skin). We have controlled scientific studies with a follow-up period of several years. We guarantee 100% results.

20% OFF

On all our procedures

If you haven’t visited our wellness center before, we’re delighted to offer you an exclusive discount for your first visit.