Archives

Gua sha

Gua sha je druh masáže vycházející z tradiční čínské medicíny. U této techniky se používají specificky tvarované destičky z různých druhů materiálů, nejčastěji z nerostů. Při jemných tazích může být tato destička použita i na obličej, kde pomáhá především k prokrvení a pročistění pleti a redukci vrásek a otoků. Nejlepších účinků dosahuje, pokud je masáž prováděna v leže na zádech, kdy dochází k ideálnímu působení gravitace .Pro zvýšení účinku se hodí gua shu kombinovat s jinými omlazujícími metodami, které mají za cíl totéž.

Gua sha masáž obličeje se doporučuje realizovat 1-2x týdně po dobu jednoho měsíce a v následné udržovací fázi 1x měsíčně.

Kontraindikace:

  • záněty
  • akné vyššího stupně
  • rány ve fázi hojení
  • horečka
  • jiné infekční onemocnění

30 min (obličej, krk): 790 CZK

Gua sha is a traditional Chinese medicine massage technique that utilizes uniquely shaped plates made from various materials, often minerals. With gentle strokes, these plates are applied to the face, primarily to enhance blood circulation, purify the skin, and reduce wrinkles and swelling. Optimal results are achieved when the massage is performed while lying on the back, allowing the beneficial effects of gravity to take effect. For enhanced benefits, combining gua sha with other rejuvenating methods that share the same goals is recommended.

To experience the full benefits, it is recommended to incorporate gua sha facial massage into your routine 1-2 times per week for a month. Subsequently, in the maintenance phase, once a month is sufficient.

Please note that there are certain contraindications for gua sha massage, including inflammation, severe acne, wounds in the healing phase, fever, and other infectious diseases. It is important to consider these factors before proceeding with the treatment.

30 minutes (face and neck): 790 CZK

20% OFF

On all our procedures

If you haven’t visited our wellness center before, we’re delighted to offer you an exclusive discount for your first visit.

IPL skin rejuvenation

IPL omlazení pleti

Intenzivní pulsní světlo, zkráceně IPL, je nová moderní účinná technologie, která využívá blahodárného působení určitého světelného záření na kůži a podkoží. Ošetření je vysoce účinné, nedochází k porušení kůže. Výborných omlazovacích výsledků se dosahuje v kombinaci s radiofrekvencí.

FOTOREJUVENACE

Omlazení pleti, neboli žehlička na tvář, krk i dekolt. Při ošetření dochází k okamžitému smrštění makromolekuly kolagenu v hlubší struktuře kůže v důsledku toho se kolagenní vlákna napnou a následně se začnou vytvářet nový kvalitnější kolagen a elastin. Kůže se zpevní, vrásky se vyhladí o 40-60%. Touto metodou se dále odstraní či zesvětlí pigmentace, stařecké skvrny a jemné červené žilky, stáhnou se póry asi o 60%. Konečný výsledek vidíme cca po 21 dnech. Celkově pleť omládne a tento stav vydrží minimálně 2roky. Terapie se skládá ze 3 až 8 ošetření (v závislosti na věku a stavu pokožky) jednou za měsíc. Doporučujeme pro ženy i muže po 30roku, při předčasných vráskách je možné i dříve.

Doporučujeme ošetření provádět nejdříve jednou za měsíc (2-4 ošetření dle potřeby).
Následné udržovací ošetření opakovat jednou za 3-6 měsíců.

ODSTRANĚNÍ AKNÉ

Při ošetření dojde k tepelnému zničení bakterií akné a silně se podpoří hojení. Po této kúře se pleť vyhladí a zjemní se i jizvičky, které akné doprovázely. Výsledky jsou viditelné hned po prvním ošetření, ale pro trvalejší efekt je potřeba terapii opakovat, je doporučeno 1krát týdně po dobu 4- 6 týdnů. Tímto ošetřením se ale neodstraní příčina akné, ale pouze následek. Je proto nutné o pleť i nadále odborně pečovat.

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH SKVRN

Vysoká účinnost se dosahuje zvláště u tmavých skvrn. Výborné výsledky již po prvním ošetření. Ihned po ošetření může pigmentová skvrna výrazně ztmavnout. Na ošetřovaném místě se vytvoří jemné stroupky, vypadají jako zvýrazněná pigmentace a samy se během 1-2 týdnů postupně sloupnou. Stroupky neodstraňovat!!! Mohlo by dojít k slabé jizvičce, která by se časem znormalizovala. Tento typ ošetření se neprovádí v letním období. Nikdy nesmí být ošetřována mateřská znaménka. Obvykle se provádí 2 – 4 ošetření. Nejdříve po 4 týdnech.

ODSTRANĚNÍ jizev a strií 

Při ošetření dochází k hloubkové regeneraci pokožky. Nelze zaručit úplné zmizení jizvy, ale lze dosáhnout velmi uspokojivých výsledků. jak u mladých, tak u starých jizev a strií. Ošetření se provádí jednou za měsíc. Počet ošetření 3 – 5, nejdříve po 4 týdnech. Při ošetření dochází k regeneraci pleti zevnitř na povrch, vytváří se nová kolagenová vlákna a zpevnění kůže. Všechny typy jizev reagují dobře na tento typ ošetření.

ODSTRANĚNÍ ROZŠÍŘENÝCH ŽILEK

V žilkách vlivem tepla dojde ke smrštění kolagenových vláken v cévní stěně, žilka odumírá a během 7 – 10 dnů se vstřebá. Počet ošetření závisí na velikosti plochy a hustoty žilek. Ošetření se provádí jednou za 4 týdny. Celkem cca 2 -4 ošetření. Počet ošetření závisí na velikosti plochy a hustoty žilek, ošetření každé 4 týdny . Může nastat jemné začervenání, otok ojediněle puchýřek. Žilka ze začátku může vypadat plasticky, nebo ztmavnout, po obvodu zčervenat. Během 24 – 48 hod. jemně ztmavne, Někdy může vzniknout stroupek, který se během 2 – 3 dní odloupne. Stroupek neodstraňovat!!! Po prvním ošetření není výsledek výrazný, po druhém a dalším je výsledek hodně znatelný.

JAK PROBÍHÁ OŠETŘENÍ IPL?

Ošetření provádí odborně vyškolený personál. Oči klienta jsou chráněny ochrannými brýlemi. Na ošetřované místo je nanesen speciální gel, který je nutný k přenosu světla a k ochlazování ošetřované oblasti. Optický aplikátor se přitlačí na ošetřované místo a vystřelí světelný záblesk. V té chvíli klient pocítí mírné štípnutí, teplo. Po ošetření se dostaví pocit mírného pálení.
PO OŠETŘENÍ mohou nastat reakce kůže: lehké zčervenání, jemný otok pórů, skvrnky, pocit lehkého pálení, jako po spálení od sluníčka – tento pocit přetrvává 2 – 24 hod. výjimečně až 72 hod. U hyperpigmentace jemné stroupky.

JAK PEČOVAT A STARAT SE O POKOŽKU PO OŠETŘENÍ IPL?

• chraňte ošetřená místa alespoň dva týdny po výkonu před opalováním a soláriem, v létě používejte alespoň krém s 50 faktor
• 1 týden se nekoupejte v horké lázni, nenavštěvujte saunu, po koupeli netřete kůži
• ošetřená místa neškrábejte!!! Nepoužívejte peeling, lufu. Pokožka je citlivá a je riziko průniku bakterií.
• Na ošetřená místa můžete použít kosmetiku po ošetření IPL, zklidní pokožku a zabrání, nebo alespoň zmírní reakce na kůži
• Podrážděné místa můžete chladit – dojde ke zklidnění.

IPL skin rejuvenation

Intense pulsed light, abbreviated IPL, is a new modern effective technology that uses the beneficial effect of certain light radiation on the skin and subcutaneous tissue. The treatment is highly effective, there is no damage to the skin. Excellent rejuvenating results are achieved in combination with radio frequency.

PHOTOREJUVENATION

Skin rejuvenation, or an iron for the face, neck and décolleté. During the treatment, the collagen macromolecule in the deeper structure of the skin shrinks immediately, as a result, the collagen fibers are stretched and, subsequently, new, higher quality collagen and elastin begin to be created. The skin becomes firmer, wrinkles are smoothed by 40-60%. This method further removes or lightens pigmentation, age spots and fine red veins, shrinking pores by about 60%. We see the final result after about 21 days. Overall, the skin will be rejuvenated and this state will last for at least 2 years. Therapy consists of 3 to 8 treatments (depending on age and skin condition) once a month. We recommend it for women and men over 30, with premature wrinkles it is possible even earlier.

We recommend to perform the treatment at least once a month (2-4 treatments as needed).
Subsequent maintenance treatment should be repeated once every 3-6 months.

 

REMOVAL OF ACNE

During the treatment, acne bacteria will be thermally destroyed and healing will be strongly promoted. After this treatment, the skin will be smoothed and the scars that accompanied the acne will be softened. The results are visible immediately after the first treatment, but for a more permanent effect, the therapy needs to be repeated, it is recommended once a week for 4-6 weeks. However, this treatment does not remove the cause of acne, but only the effect. It is therefore necessary to continue to take professional care of the skin.

REMOVAL OF PIGMENT STAINS

High efficiency is achieved especially with dark spots. Excellent results already after the first treatment. Immediately after treatment, the pigmented spot may darken significantly. Fine crusts form on the treated area, they look like highlighted pigmentation and gradually peel off on their own within 1-2 weeks. Do not remove the husks!!! There could be a faint scar that would normalize over time. This type of treatment is not carried out in the summer. Birthmarks must never be treated. Usually 2-4 treatments are performed. After 4 weeks at the earliest.

REMOVAL of scars and stretch marks

During the treatment, the skin is deeply regenerated. The complete disappearance of the scar cannot be guaranteed, but very satisfactory results can be achieved. both in young and old scars and stretch marks. The treatment is performed once a month. Number of treatments 3 – 5, first after 4 weeks. During the treatment, the skin is regenerated from the inside to the surface, new collagen fibers are created and the skin is strengthened. All types of scars respond well to this type of treatment.

REMOVAL OF VARIOUS VEINS

In the veins, due to heat, the collagen fibers in the vessel wall shrink, the vein dies and is absorbed within 7-10 days. The number of treatments depends on the size of the area and the density of the veins. The treatment is carried out once every 4 weeks. A total of approx. 2-4 treatments. The number of treatments depends on the size of the area and the density of the veins, treatments every 4 weeks. Mild redness, swelling and rare blisters may occur. The vein may initially look plastic, or darken, turn red around the perimeter. Within 24 – 48 hours it darkens slightly. Sometimes a crust may form, which peels off within 2 – 3 days. Do not remove the husk!!! After the first treatment, the result is not noticeable, after the second and subsequent ones, the result is very noticeable.

 

HOW DOES THE IPL TREATMENT WORK?

The treatment is performed by professionally trained personnel. The client’s eyes are protected by protective glasses. A special gel is applied to the treated area, which is necessary to transmit light and to cool the treated area. The optical applicator is pressed against the treated area and fires a light flash. At that moment, the client will feel a slight pinch, warmth. After the treatment, a slight burning sensation occurs.
AFTER THE TREATMENT, skin reactions may occur: slight redness, slight swelling of the pores, spots, a slight burning sensation, as after a sunburn – this feeling lasts 2-24 hours, exceptionally up to 72 hours.

HOW TO TAKE CARE OF THE SKIN AFTER IPL TREATMENT?

• protect the treated areas from sunbathing and solarium for at least two weeks after the procedure, in the summer use at least a cream with a 50 factor
• Do not bathe in a hot bath, do not visit a sauna, do not rub your skin after a bath for 1 week
• do not scratch the treated areas!!! Do not use peeling, loofah. The skin is sensitive and there is a risk of bacterial penetration.
• You can use cosmetics on the treated areas after the IPL treatment, they will calm the skin and prevent or at least reduce skin reactions
• You can cool the irritated areas – it will calm down

Manuální Lift masáž

Manuální Lift masáž obličeje a dekoltu

Jemná metoda, která je velmi šetrná k pokožce. Doprovází ji příjemný pocit hluboké relaxace a vnitřní pohody. Díky této technice lze dosáhnout regenerace a vypnutí pleti.

Již po prvním ošetření zregeneruje a napne pleť a Váš obličej se doslova rozzáří novou vitalitou. Manuální lifting obličeje je velmi jemná technika, šetrná k pokožce a doprovází ji příjemný pocit hluboké relaxace a vnitřní pohody.

1 ošetření – obličej (30 min): 640 CZK
1 ošetření – obličej, krk, dekolt (45 min): 790 CZK

Manual Lift facial and décolletage massage

Discover the gentle yet highly effective manual face lifting technique that promotes deep relaxation and inner well-being while rejuvenating and revitalizing your skin.

Our manual face lifting method is specifically designed to be gentle on the skin, ensuring a comfortable and soothing experience. As the treatment progresses, you’ll feel a profound sense of relaxation and inner harmony. This technique effectively stimulates skin regeneration, resulting in a noticeable tightening effect and a radiant glow on your face.

Experience the transformative power of manual face lifting as it nurtures both your skin and your well-being, leaving you feeling refreshed and revitalized.

1 session – face (30 min): 640 CZK
1 session – cheeks, neck, décolletage (45): 790 -, CZK

This is where you can find us in Brno

Radiofrekvenční lifting

Radiofrekvenční lifting obličeje a dekoltu TriPollar

Modelace obličeje, odstranění vrásek – Radiofrekvenční energie technologie TriPollar proniká vrstvami pokožky a selektivně zahřívá její tkáň a extracelulární matrici (ECM), v níž jsou kolagenová vlákna uložena. Lokální zahřívání způsobuje jejich okamžité smršťování a zároveň zrychluje metabolismus fibroblastů, které rychleji vytvářejí nová kolagenová a elastinová vlákna. RF lifting navrací pleti pevnost, odstraňuje dvojitý podbradek a vede k celkovému omlazení pleti a zpevnění kontur obličeje. Kontury obličeje jsou znovu vykresleny a vrásky jsou redukovány. 

Tento proces je aktivní 5-7 dnů, takže opakovat proceduru se doporučuje 1x týdně. Celá kúra obsahuje 3 – 8 ošetření. Doporučujeme doplnit Manuální LIFT masáži obličeje a dekoltu.

1 ošetření – redukce podbradku (20 min): 740 CZK
1 ošetření – oblicej, krk, dekolt (30 min): 990 CZK

TriPollar radiofrequency face and décolletage lifting

Achieve a lifted and rejuvenated appearance while reducing wrinkles and eliminating chin fat with our advanced treatments.

Facial Modeling and Wrinkle Reduction: Our cutting-edge TriPollar technology utilizes radio frequency energy to penetrate the skin layers and selectively heat the tissues and extracellular matrix (ECM) where collagen fibers are stored. This localized heating instantly contracts the collagen fibers and boosts the metabolism of fibroblasts, which are responsible for producing new collagen and elastin fibers. The result is firmer skin, the elimination of a double chin, and an overall revitalization and tightening of facial contours. Experience a dramatic reduction in wrinkles and the rediscovery of youthful facial features.

To ensure long-lasting effects, we recommend repeating the procedure once a week, as the process remains active for 5-7 days. A complete treatment typically consists of 3-8 sessions. For optimal results, we also suggest complementing your treatment with our Manual LIFT face and décolletage massage, enhancing the overall rejuvenation experience.

1 treatment – chin reduction (20 min): 740 CZK
1 treatment – face, neck, décolleté (30 min): 990 CZK

 

20% OFF

On all our procedures

If you haven’t visited our wellness center before, we’re delighted to offer you an exclusive discount for your first visit.

Liftmassage

LPG obličeje a dekoltu – Liftmassage™

Vlivy na kvalitu pleti

Základními faktory pro zdravě vypadající pleť je vyvážená výživa, pravidelná hydratace, používání ochranných faktorů před UV zářením. Všechny tyto faktory přispívají, aby pleť vypadala zdravě. Navzdory těmto opatřením je stárnutí pleti nevyhnutelné. Každý den je Vaše pleť vystavena nepříznivým vlivům okolního prostředí. Slunce, mráz, znečištěné ovzduší. A také vlivům vnitřním. Stres, kouření, nesprávný stravovací a pitný režim, hmotnostní výkyvy, spánkový deficit.

Stárnutí pleti

Po 30. roce se začínají objevovat první vrásky. Zpomaluje se tvorba kolagenu a elastinu uvnitř pokožky, která pak ztrácí svou pružnost, hydrataci, tonus. Tonus pozbývají i mimické svaly ve tváři, vadnou. Tím je zpomalena cirkulace lymfy, která stagnuje a tvoří kruhy až váčky po očima, či prosákne obličej celý. Lymfa tak dostatečně neodvádí toxické zplodiny metabolismu buněk hromadí se v podkoží. Tvář a pleť stárnou rychleji.

Liftmassage metoda Endermologie od francouzské společnosti LPG Systems

Vyzkoušejte novou revoluční metodu, která dokáže bez pomocí skalpelu výrazně omladit obličej.
Liftmassage od francouzské společností LPG Systems je speciálně vyvinutá technologie k tomu, aby zabránila a zpomalila proces stárnutí pleti v oblasti tváře, krku a dekoltu. Navrací pleti pevnost, odstraňuje dvojitý podbradek a zanechává Vaši pleť dlouhodobě zářivou a jasnou. Toto jedinečné pleťové cvičení stimuluje kolagenová a elastinová vlákna v pojivové tkáni, přirozeně obnovuje pevnost a zanechává Vaši pleť hladkou a bez vrásek.
Příjemná a relaxační Liftmassage je mimořádně účinná. Podporuje tvorbu kolagenu a dodává 100% přirozený vzhled pleti. Obnovuje tkáně v buněčné úrovni, optimalizuje produkci elastinu a kolagenu pro vyplnění linií a zjemnění vrásek.

Žádné kosmetické přípravky ani elektrické metody, ale Cosmecanique® – Liftmassage otřásl postavením  všech doposud známých technik, které jsou ke dnešnímu dni využívány v salónech krásy. Zaměřuje se na ty části pleti, na kterých smí být využito mechanického působení. Výsledky mluví za vše již po prvním ošetření. Po dalších ošetřeních dochází k maximálnímu efektu face-liftingu a přirozenému odstranění všech nedostatků. Již za tak krátkou dobu jako jsou 4 sezení, můžete očekávat liftingový efekt.

Zpočátku se doporučuje docházet na ošetření 2x – 3x týdně, pro trvalý výsledek doporučujeme alespoň 10 ošetření.

1 ošetření (30 min): 890 CZK

LPG Liftmassage™ očního okolí

Příjemná a relaxační Liftmassage je mimořádně účinná. Podporuje tvorbu kolagenu a dodává 100% přirozený vzhled pleti. Obnovuje tkáně v buněčné úrovni, optimalizuje produkci elastinu a kolagenu pro vyplnění linií a zjemnění vrásek. Zároveň je dokonalou péčí na oční okolí a to na váčky pod očima a pro unavené, oteklé oči.

1 ošetření (20 min): 740 CZK
+ idealni kombinace Malualní Lift masáže (oblice, krk, dekolt)

LPG Face and Décolletage – Liftmassage™

Enhancing Skin Quality

Achieving healthy-looking skin relies on a balanced diet, proper hydration, and protection against UV radiation. While these factors contribute to overall skin health, the inevitable process of skin aging persists. Daily exposure to environmental factors such as sun, cold weather, and polluted air, coupled with internal influences like stress, smoking, improper diet and hydration, weight fluctuations, and lack of sleep, all contribute to skin aging.

Skin Aging

Around the age of 30, the first signs of wrinkles emerge as the production of collagen and elastin within the skin slows down. As a result, the skin loses its elasticity, hydration, and tone. Facial muscles also lose their firmness, leading to a decrease in lymph circulation. This stagnation of lymph can manifest as dark circles or bags under the eyes or cause facial swelling. Insufficient lymph drainage hinders the effective removal of cellular waste products, leading to their accumulation in the subcutaneous tissue and accelerating facial and skin aging.

Liftmassage Endermologie Method by LPG Systems

Experience a groundbreaking non-surgical facial rejuvenation method that can transform your appearance without a scalpel. Liftmassage by LPG Systems, a renowned French company, introduces a specially developed technology to prevent and slow down the aging process of the face, neck, and décolletage. This innovative treatment restores skin firmness, eliminates double chin, and leaves your skin radiant and luminous for a prolonged period. By stimulating collagen and elastin fibers in the connective tissue, LiftmassageTM naturally revitalizes the skin, smoothing wrinkles and restoring its firmness.

This pleasant and relaxing treatment yields remarkable results, supporting collagen formation and providing a 100% natural look. It works at a cellular level, optimizing the production of elastin and collagen to fill lines and soften wrinkles. Liftmassage does not rely on cosmetic products or electrical methods but utilizes Cosmecanique® techniques, which have surpassed conventional beauty salon practices. The efficacy of the treatment becomes evident after the first session, and with subsequent treatments, you can expect maximum face-lifting results and the eradication of imperfections. Noticeable lifting effects can be achieved in as few as four sessions.

For optimal outcomes, it is initially recommended to undergo treatment 2-3 times per week. To maintain permanent results, a minimum of 10 treatments is advised.

1 session (30 min): 890 CZK

LPG Liftmassage™ for the Eye Area:

The pleasant and relaxing Liftmassage is exceptionally effective, supporting collagen production and imparting a natural appearance to the skin. This treatment revitalizes tissues at a cellular level, optimizing the generation of elastin and collagen to fill lines and soften wrinkles. Moreover, it offers ideal care for the delicate eye area, addressing concerns such as under-eye bags and tired, puffy eyes.

1 session (20 min): 740 CZK
+ perfectly complemented by Manual Lift Massage (cheek, neck, décolletage)